Lidmaatschapstest

Regels & Voorwaarden (24/7)

1) Algemene voorwaarden
2) Regels en voorwaarden tijdens onbemande uren 
3) Reglement cameratoezicht

 

1) Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018.

Algemene voorwaarden NL Actief

Artikel 1 Definities De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness. Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod 1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 2. Het aanbod omvat ten minste: - de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; - de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; - de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; - de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; - op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen; - de wijze van betaling en de betalingstermijn; - de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; - het (huishoudelijk) reglement. 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. 4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit: - een Overeenkomst van 3 maanden of minder en; - een Overeenkomst van langere duur. Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: - de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. - het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten. 4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen. 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld. 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument. 7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien: - de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; - de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade. 8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen. 2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend. 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode. 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant. 6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 2 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer. 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven. 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes. 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek. 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer. 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico. 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest. 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op: - de totstandkoming van de Overeenkomst of, - de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend. 3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen. 4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie 1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief. 2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: - aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; - de Ondernemer is failliet verklaard; - de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Wijzigingsbeding NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 18 Toepasselijk recht Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

2) Regels en voorwaarden tijdens onbemande uren 

Sporten tijdens onbemande uren bij Fit District

Het is bij Fit District mogelijk om te trainen tijdens onbemande openingstijden. Dit houdt in dat Fit District leden ook kunnen sporten wanneer er geen personeel aanwezig is. In dit document worden alle regels, voorwaarden en verantwoordelijkheden uitgelegd waaraan deelnemende sporters zich dienen te houden als ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Dit document geldt als aanvulling op de reguliere huisregels en algemene voorwaarden van Fit District.

Openingstijden
Fit District is zeven dagen in de week geopend voor al haar leden. Fit District behoudt zich het recht voor om reguliere en onbemande openingstijden te wijzigen door feestdagen, speciale gelegenheden (zoals -doch niet beperkt tot- evenementen) of werkzaamheden. Dit leidt nimmer tot een recht van restitutie voor (reeds) betaalde lidmaatschapsgelden. Afwijkende openingstijden worden tijdig gecommuniceerd via onze on- en offlinekanalen.

Reguliere openingstijden
Toegang voor alle Fit District leden met personeel aanwezig.

 • Maandag tot en met donderdag: van 08:00 tot 21:00 uur
 • Vrijdag: van 08:00 tot 20:00 uur
 • Zaterdag en zondag: van 09:00 tot 12:00 uur

Onbemande openingstijden
• Elke doordeweekse dag van 12:00 tot 16:00 uur en dagelijks na sluitingstijd tot aan openingstijd.

Welzijn en veiligheid
Tijdens de reguliere openingstijden van Fit District is er altijd een trainer of personeelslid aanwezig die hulp en ondersteuning kan bieden in noodsituaties of bij ongevallen. Het is daarom erg belangrijk dat sporters die tijdens de onbemande fitness uren willen trainen zich realiseren dat ze op dat moment zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en veiligheid. Wij vragen iedereen om respectvol met de andere leden, faciliteiten, materialen en apparaten van Fit District om te gaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier van de onbemande uren gebruik kan maken, dient iedereen zich aan de onderstaande regels te houden.

Om veiligheidsredenen voor zowel u als uw medesporters, dienen leden die van de onbemande openingstijden gebruik willen maken en tijdens onbemande uren willen trainen te voldoen aan de volgende eisen:

 1. U bent minimaal 3 maanden actief-lid (geweest) bij Fit District.
 2. U heeft het intakegesprek voor onbemand trainen met een Fit District medeweker doorlopen. Maak hiervoor een afspraak met een medewerker aan de bar.
 3. U heeft voldoende en aantoonbare fitnesservaring waardoor u in staat bent veilig en verantwoord zelfstandig te trainen.
 4. U heeft geen medische klachten of beperkingen. Indien u wel klachten en/of beperkingen vermoedt en/of ervaart of onder behandeling bent bij een specialist zoals een arts of fysiotherapeut, dient u zich op eigen verantwoordelijkheid eerst te melden bij het personeel van Fit District, zodat samen kan worden bekeken hoe u veilig deel kunt nemen aan het 24/7- sporten.
 5. U bent op de hoogte van, en gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Fit District. Deze voorwaarden zijn aan u overhandigd bij het aangaan van het lidmaatschap, maar u kunt ze ook vinden op onze website en in onze app. Op uw verzoek zenden wij ze u digitaal toe.

Voldoet u niet aan een van de bovenstaande punten? Dan kunt u alsnog een intakegesprek aanvragen waarin het management van Fit District uw aanvraag beoordeelt.

BELANGRIJK: Fit District behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een aanvraag af te wijzen of een toezegging in te trekken als zij het vermoeden heeft dat de veiligheid van de sporter zelf, andere sporters of het bedrijf en haar faciliteiten in het geding is.

Hulp en noodsituaties
Bij hoge nood belt u altijd direct 112. U kunt ook op de noodknop drukken. De noodknop staat in directe verbinding met de meldkamer waardoor de hulpdiensten automatisch geactiveerd worden.

In de sportschool is een brandblusser aanwezig. Verlaat in geval van brand direct het pand en bel 112. De sportschool beschikt over nooduitgangen en noodverlichting.

Storingen en mededelingen
Storingen en mededelingen kunt u altijd persoonlijk of telefonisch aan ons doorgeven tijdens reguliere openingstijden.

Privacy en camerabewaking
Voor uw veiligheid is er sprake van constante camerabewaking bij Fit District. Door het ondertekenen van de overeenkomst met Fit District, erkent en accepteert het lid dat hij/zij na toegang tot de sportschool onder videotoezicht en opname staat. Videotoezicht is beperkt tot de fitnessruimte en is niet aanwezig in toilet-, kleed- en doucheruimtes. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop wij omgaan met onze camerabewaking verwijzen wij u naar ons ‘Reglement Cameratoezicht.’ Dit reglement treft u aan op onze website en in onze app.

De onbemande uren Huisregels
Het sporten tijdens de onbemande uren is geheel op eigen risico. Door afwezigheid van het personeel op deze uren, zijn de sportende leden allemaal gezamenlijk verantwoordelijk om de sportschool veilig en netjes te houden. De volgende huisregels dienen te worden gerespecteerd en te worden nageleefd:

 1. De onbemand open huisregels gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden en huisregels die gelden voor alle leden en bezoekers van Fit District.
 2. Toegang tot de sportschool tijdens onbemande uren geldt alleen voor leden met een ondertekend regels en voorwaarden document.
 3. Toegang tot de sportschool tijdens onbemande uren kan uitsluitend via de onbemand open ingang middels een QR-scan.
 4. In verband met de wettelijke aansprakelijkheid en uw eigen veiligheid is het niet toegestaan personen binnen te laten die niet beschikken over een onbemand lidmaatschap uitbreiding of waarvan de toegang is ontzegd. Niet-leden die de sportschool willen bekijken moeten een afspraak maken voor een intakegesprek en rondleiding tijdens reguliere openingstijden.
 5. De onbemand lidmaatschapsuitbreiding is persoonsgebonden en geeft enkel de lidmaatschap houder het recht om de sportschool te betreden tijdens onbemande uren. Het is in geen enkele situatie toegestaan om andere mensen met uw inlogcode mee naar binnen te nemen, ook niet als ze onbemand lid zijn. Elk lid dient afzonderlijk in te loggen en zijn of haar bezoek te registeren.
 6. Tijdens de onbemande uren is het niet toegestaan om in de kleedkamers, groepsleszalen en personeelsruimtes (waaronder crewruimte en achter de bar) te komen. Douchen in de kleedkamers is dan ook niet toegestaan tijdens onbemande uren. Kom daarom in sportuitrusting naar de sportschool en betreed de ruimte met schone ’indoor schoenen.’ De afgesloten ruimtes beschikken over een alarmsysteem. Bij betreding van deze ruimtes zal direct het alarm ingeschakeld worden, wat kan leiden tot ontzegging van de onbemand lidmaatschapsuitbreiding en doorberekening van gemaakte kosten.
 7. Alle toestellen en materialen dienen zorgvuldig en respectvol te worden gebruikt.
  Alle materialen dienen na gebruik te worden opgeruimd en/of te worden teruggezet op de daarvoor aangewezen plek. We controleren dit elke dag, zo houden we de sportschool samen netjes en opgeruimd.
 8. Het is verboden het pand te betreden onder invloed van drank, drugs of andere verdovende en/of illegale middelen. Ook het verhandelen hiervan is ten strengste verboden.
 9. Om gebruik te maken van de onbemand lidmaatschapsuitbreiding dient u minimaal 18 jaar oud te zijn en minstens 3 maanden lid te zijn (geweest) van Fit District.
 10. De noodtelefoonnummers en noodknop mogen uitsluitend worden gebruikt bij nood. Bij ongeldig gebruik worden de kosten aan u doorberekend en misbruik kan leiden tot ontzegging van de onbemand lidmaatschapsuitbreiding. Voor vragen kunt u langsgaan in de sportschool of telefonisch contact opnemen via 0485 800643 tijdens de reguliere openingstijden.
 11. Werkt uw QR-code niet en kunt u niet naar binnen? Helaas kunnen wij u dan niet telefonisch helpen of toegang verlenen van op afstand. U dient later terug te komen tijdens de reguliere openingstijden zodat een van onze personeelsleden u verder kan helpen.
 12. Wanneer u medische klachten of beperkingen heeft, adviseren wij u niet te sporten tijdens onbemande uren maar tijdens de reguliere openingstijden onder begeleiding van onze trainers.
 13. Tijdens de onbemande uren dient u voor veiligheidsreden altijd goed herkenbaar te zijn. Dus draag geen petjes, muts of zonnebril. Net als tijdens de reguliere openingstijden, geldt ook tijdens de onbemande uren dat heren geen tanktops dragen.
 14. Wees altijd extra voorzichtig gedurende het trainen tijdens onbemande uren. Gebruik voor de veiligheid geen apparatuur of materialen waar u niet bekend mee bent. Neem geen risico’s als u alleen bent, en let op bij het trainen met zware gewichten. Bij het gebruik van halters mogen er daarom geen klemmen gebruikt worden.
 15. Houdt rekening met elkaar en geef je medesporters de ruimte. Niet iedereen heeft behoefte aan sociaal contact tijdens het trainen, dus train voor jezelf en bewaar een respectvolle afstand tot andere sporters, zodat iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt.
 16. Fit District behoudt zich het recht voor om reguliere en onbemande openingstijden te wijzigen door feestdagen, speciale gelegenheden (zoals -doch niet beperkt tot- evenementen) of werkzaamheden. Dit leidt nimmer tot een recht van restitutie voor (reeds) betaalde lidmaatschapsgelden.
 17. Fit District hanteert een zerotolerance beleid en houdt zich het recht voor om bij overtreding van de geldende reglementen, huisregels en/of voorwaarden een lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat daar enig recht op restitutie van reeds betaalde en nog te betalen lidmaatschapsgelden voor de sporter uit voortvloeit.
 18. Fit District behoudt zich het recht voor om de toegang tijdens reguliere en onbemande uren te allen tijde te weigeren dan wel in te trekken zonder opgaaf van redenen.

Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van Fit District, is geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de sporter.
 • Fit District en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid
 • Fit District en/of haar medewerkers aanvaarden geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens het verblijf of voortkomende uit het verblijf bij Fit District.
 • Fit District en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard van dien. Fit District raadt aan om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de sportschool. Er zijn kluisjes aanwezig waar op eigen risico gebruik van kan worden gemaakt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een verzekering die de schade dekt bij eventuele ongevallen op of rond het terrein van Fit District.
 • Het lid wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of opzet, daaronder begrepen een nalaten, aan de apparatuur van Fit District of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Fit District en derden.
 • Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van Fit District worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Fit District in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke Fit District van haar verzekering ontvangt en tot de maximale hoogte waarvoor Fit District verzekerd is.
 • Bij het inschakelen van derden door Fit District, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Fit District is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Medische klachten en gezondheid

We adviseren leden die medische klachten (gehad) hebben of twijfelen over hun gezondheid of medische conditie om niet alleen te sporten of slechts te sporten tijdens de reguliere uren onder begeleiding van het personeel van Fit District. Daarnaast adviseren wij u uw gezondheid regelmatig te laten controleren. Heeft u medische klachten of beperkingen, maar wilt u toch graag tijdens de onbemande uren sporten? Probeer dan altijd samen met een ander lid te trainen, train niet te zwaar, en gebruik geen apparaten of materialen waar u geen ervaring mee heeft.

Als uw medische toestand wijzigt, dan wel verslechtert of er zijn toenemende medische klachten t.o.v. datum ondertekening dit document, dient u Fit District hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Samen met de trainers van Fit District kan dan gekeken worden naar de trainingsmethode die het beste bij u past.

Fit District behoudt zich het recht om ingeval van gewichtige gezondheidsrisico’s de toegang buiten de reguliere uren te weigeren. Desgewenst kan Fit District een gezondheidsverklaring van een arts bij u opvragen.

 

3) Reglement Cameratoezicht

Privacy en veiligheid – camerabewaking bij Fit District

In dit reglement legt Fit District vast met welk doel zij cameratoezicht inzet en welke grenzen en rechten daarbij gelden. Dit reglement bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben.

 1. Werkingssfeer en doelstellingen cameratoezicht
  Dit reglement is van toepassing op sporters, medewerkers en bezoekers die zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen van Fit District. Het inzetten van cameratoezicht, en het gebruik van de camerabeelden, is alleen toegestaan voor:
  a) de bescherming van de veiligheid en gezondheid van sporters, medewerkers en bezoekers

b) de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, waaronder mede is begrepen het weren van ongewenste bezoekers;
c) de bewaking van zaken die zich in gebouwen op/of rond de terreinen bevinden;
d) het vastleggen van incidenten;
1. De camerabeelden worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de doelstelling zoalshierboven omschreven.
2. Fit District filmt nadrukkelijk niet in de kleedkamers, douches en toiletten, dit om depersoonlijke levenssfeer van haar klanten te beschermen.

 1. Verborgen camera’s
  Fit District maakt geen gebruik van verborgen camera’s, tenzij het gebruik noodzakelijk is om onregelmatigheden te constateren. In dat geval zal Fit District beoordelen of de inzet van verborgen camera’s proportioneel is alvorens zij besluit om betrokkenen te informeren. Alleen wanneer er geen passend alternatief voor handen is zal Fit District overgaan gaan tot het gebruik van verborgen camera’s.

   
 2. Uitvoering van het cameratoezicht
  Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door D.T. Domotica (https://www.dtdomotica.nl/.) Fit District blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

   
 3. Bewaartermijn van beelden
  Beelden worden na 7 dagen verwijderd, tenzij er incidenten op te zien zijn.
  In dat geval bewaart Fit District de beelden zo lang als nodig is voor de bedrijfsvoering. Indien dit van toepassing is, zal Fit District het gebruik en de bewaartermijn van deze camerabeelden melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   
 4. Toegang en beveiliging van beelden
  Fit District heeft adequate maatregelen getroffen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.
  De personen die beelden mogen bekijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

   
 5. Inzage en kopieën van camerabeelden
  Elke betrokkene heeft het recht om inzage te verlangen en/of om kopieën te verzoeken van beelden waarop hij/zij zelf te zien is. U dient ouder te zijn dan 16 jaar en niet onder curatele te zijn gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van uw ouders) het verzoek doen. Fit District moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen. U kunt uw verzoek per e-mail indienen via: info@fitdistrict.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Fit District.

Wij zijn verplicht binnen één maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om camerabeelden in te zien en/of kopieën van de camerabeelden te ontvangen. Is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan ons gestuurd? Dan mogen we er twee maanden langer over doen. Wij zullen u dan wel binnen één maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom. Een verzoek tot inzage is kosteloos, tenzij u herhaaldelijk verzoeken doet of om extra kopieën vraagt. Dan mogen wij een redelijke vergoeding vragen.

Voordat wij uw verzoek tot inzage in behandeling kunnen nemen, moeten wij uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot de beelden. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, u bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
U kunt het beste en afspraak maken bij ons op kantoor om uw identiteit vast te stellen, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs mee.

 1. Afgifte van camerabeelden
  Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Fit District hiertoe verplicht. Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie ‘inzage en kopieën’ hierboven).

   
 2. Klachten en vragen
  Vragen of klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de betrokken medewerkers kunnen worden ingediend bij de directie van Fit District.
  Dit kan per e-mail aan info@fitdistrict.nl.

  Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een reactie worden gegeven. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist Fit District.

    

FASTER
BIGGER
STRONGER

Sportschool Fit District in Gennep helpt jou die 1e stap te zetten. Daarom nodigen wij je uit voor een Gratis Proefweek Fitness, zodat ook jij Fit District Gennep kunt ervaren.

MEER INFORMATIE
Geplaatst op 2024-01-23

Winnaar Dutch Fitness Award

Wij waren genomineerd, EN HEBBEN GEWONNEN!!! Voor het zesde jaar ...

Geplaatst op 2024-01-23

Fit District Gennep gaat 24/7 voor tevredenheid

GENNEP | 'De beste sportschool van gemeente Gennep'. Die titel ma...

Geplaatst op 2022-12-15

Milon Premium Club

Fit District Gennep behoord bij de 100 Milon Premium trainingscentra in Neder...